Myten om brottsligheten

Den amerikanska författarinnan Ellen LaMotte skrev en del om invandring och brottslighet i USA början på förra seklet för ca 100 år sen. Intressant nog kom hon fram till samma sak som studien "Kriminalitet" från migratiosinfo.se som jag läst. Nämligen att ekonomi, utbildning och samhällsstatus var de avgörande faktorerna bakom brottsligheten bland invandrare i USA. Hon konstaterade att brottsligheten var högre bland ALLA invandrargrupper än bland "infödda amerikaner" men minst bland skandinaver och Holländare, och hon hävdade att det berodde på läs och skrivkunnigheten bland dessa.
Men om en invandrad svensk hamnade i ekonomisk kris och bosatte sig i någon förort med mycket kriminalitet fanns risken att även denne blev kriminell.
Dessutom, menade hon, var det ett stort problem att redan kriminella europeer kom in i landet. Kriminella svenskar som utvandrade fortsatte att vara kriminella.
Idag
Om man kikar på invandrarförorterna i Sverige finns det STORA problem. Men vad beror det på? Beror det på invandrarnas kultur eller gener? Eller beror det på att politikerna i praktiken SKAPAT problemområden och fattigdom?
Och det gör att brottsligheten ÄR högre bland invandrare än s.k. infödda svenskar.
Detta får man säga nu, men var tabu att påstå fram till miten av 90-talet. Jag minns när man på 80-talet frågade politiker om brottsligheten var högre bland invandrare än s.k. svenskar. Då fick man alltid höra att "nej, så är det inte". Och genom att ignorera de problem som fanns så bidorg dessa till at SKAPA problemen också. De som förnekade problemen är med andra ord DIREKTA SKULDEN till problemet.  Jag frågade t.ex. ministern 1989-1991 Maj-Lis Lööw om detta. Hon sa att "tvärtom är invandrare laglydigare". Jag sa att jag inte var ute efter att lägga någon skuld på invandringen, som jag var (och är) för, men att jag undrade om inte man borde erkänna problemet för att kunna lösa det. Sen frågade jag om inte det var vansinne att asysökande inte fick jobba under de år de sökte asyl och  att högutbildade från utlandet tvingades jobba som spärrvakter och vad det kunde få för konsekvenser. På det svarade hon: spärrvakter behövs också. (1990)
Tänk på det nästa gång det brinner i Rinkeby. Felet är inte invandrarnas egentligen, utan kärringar som Maj-Lis Lööw och att galna gubbar som Olof Palme, Carl Bildt och Ingvar Carlsson skapat en situation som fört oss hit!
Vad Sverigedemokraterna och de Nationella säger
I min blogg drar jag mig inte för att presentera vad båda säger. Jag tror på metoden att låta folk själva ta ställning. Så först vill jag ge några länkar till olika argument den ena sidan.
Nationaldemokraterna om invandring och våldtäkter.
Mer från Nationaldemokraterna om våldtäkterna.
Fria Tider och Sverigedemokraterna om brottslighetens ekonomiska faktorer.
Sverigedemokraterna om BRÅ:s rapport.
Det de pekar fingret på är utan tvekan sant. Men vad beror det på? Låt oss kika på studien jag pratade om.
Studien
Som sagt har jag just läst en studie från migrationsinfo.se. Jag citerar studien:
"Det finns få svenska studier som har jämfört brottsligheten mellan inrikes och utrikes födda. Den senaste är från 2005 och gjordes av Brottsförebyggande rådet. Studien undersökte andel misstänka för brott åren 1997-2001. Under dessa år var andelen misstänkta för något brott 5-10 % bland inrikes födda och 12 % bland de utrikes.Utrikes föddas ställning på arbetsmarknaden och deras generellt sett lägre socioekonomiska nivå, speciellt bland vissa ursprungsgrupper, är enligt forskningen en viktig orsak till viss överrepresentation i brottsregister. Om man kontrollerar för kön, ålder, utbildning och inkomst minskar överrisken för vissa grupper att begå brott – den variabel som har störst betydelse är också förvärvsinkomst.
Utrikes födda har varit överrepresenterade i brottsstatistiken under minst ett kvarts sekel och under denna tid har invandringen till Sverige sett mycket olika ut både när det gäller typ av invandring och från vilka länder invandrarna huvudsakligen kommit ifrån. Det verkar således troligare, menar forskare, att orsaken till överrepresentationen finns att finna i situationen i Sverige och inte i invandrarnas nationalitet.
Grupper från vissa ursprungsområden är mer överrepresenterade än andra. Till exempel så finns en överrepresentation vad gäller misstanke för brott hos personer födda i Nordafrika, övriga Afrika och Västasien om man ser till andelen av dessa grupper i befolkningen. De som dominerar bland de misstänkta utrikes födda är dock nordbor, då personer från Finland, Norge, Danmark och Island utgör ca 5 % av de misstänkta, medan personer från Nordafrika utgör 0,7 %.
Att vissa grupper är överrepresenterade i brottsregistreringen kan förklaras med ett antal olika andra faktorer. Man kan till exempel se att personer som immigrerat innan de börjat skolan begår betydligt färre brott än de som anlänt i skolåldern upp till de senare tonåren. Den senare gruppen är dessutom den grupp som i störst utsträckning är registrerad för brott. Bland samtliga invandrade är den vanligaste invandringsåldern runt 30. Bland personer födda i Afrika och i Europa exklusive EU-länder är det minst vanligt att man invandrat som barn.
Det är 2 gånger högre risk att en person född i utlandet begår brott i förhållande till hela befolkningen enligt studien från 2005 som bygger sina beräkningar på statistik från 1997 till 2001. När man kontrollerar för demografiska fakta som kön, inkomst och utbildning sjunker denna siffra, vilket avspeglar att utrikes födda generellt sett har en lägre socioekonomisk status än inrikes födda...
Som en jämförelse är det till exempel 3,5 gånger vanligare att män är misstänkta för brott än kvinnor och vad gäller grövre brott är den skillnaden ännu större. Vidare, personer vars familj har försörjt sig genom socialbidrag hade 2001 6,1 gånger större risk att begå brott än de som inte haft det. Personer med endast förgymnasial utbildning har 5,7 gånger större risk att begå brott än de som har en eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer.
Siffrorna gäller misstanke om brott och inte vilka som faktiskt också dömts för brott och skulle därför kunna visa på en form av diskriminering då utrikes födda oftare misstänks för brott som sedan läggs ned än inrikes födda. Diskriminering i rättsväsendet verkar främst förekomma i våldtäkts- och narkotikabrott. Vidare kan vittnens stereotypa föreställningar av vissa invandrargrupper göra att dessa grupper blir negativt särbehandlade. Studier har också visat att vittnen med invandrarbakgrund bedöms ha lägre trovärdighet..."
Nota bene!
Det finns mycket mer att skriva om detta. men lägg återigen märke till vad migrationsinfo.se skriver: "Personer vars familj har försörjt sig genom socialbidrag hade 2001 6,1 gånger större risk att begå brott än de som inte haft det. Personer med endast förgymnasial utbildning har 5,7 gånger större risk att begå brott än de som har en eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer."
Då frågar jag mig detta.
Mer läsning:
Sarnecki, J. (red.) (2006), Är rättvisan rättvis?, Rapport av Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering, SOU 2006:30 (pdf)
Den amerikanska författarinnan Ellen LaMotte skrev en del om invandring och brottslighet i USA början på förra seklet för ca 100 år sen. Intressant nog kom hon fram till samma sak som svenska studier om invandringen som publicerats de sista åren: nämligen att ekonomi, utbildning och samhällsstatus var de avgörande faktorerna bakom brottsligheten bland invandrare i USA. Hon konstaterade att brottsligheten var högre bland ALLA invandrargrupper än bland "infödda amerikaner" men minst bland skandinaver och Holländare, och hon hävdade att det berodde på läs och skrivkunnigheten bland dessa.

Men om en invandrad svensk hamnade i ekonomisk kris och bosatte sig i någon förort med mycket kriminalitet fanns risken att även denne blev kriminell.

Dessutom, menade hon, var det ett stort problem att redan kriminella europeer kom in i landet. Kriminella svenskar som invandrade till USA fortsatte att vara kriminella.

Idag

Om man kikar på invandrarförorterna i Sverige finns det STORA problem. Men vad beror det på? Beror det på invandrarnas kultur eller gener? Eller beror det på att politikerna i praktiken SKAPAT problemområden och fattigdom?

Brottsligheten ÄR högre bland invandrare än s.k. infödda svenskar. Det är ett fakta. Men vad det beror på är en helt annan fråga. Beror det på en galen politik, plus problem som ofta uppkommer generellt sett vid migration, eller beror det på invandrarna?

Det ska vi kika närmare på. Men först vill jag bara säga att man inte löser problem genom att tiga om problemen!

Det var tabu att påstå att det fanns problem i invandrarområdena, och att brottsligheten var stor bland invandrare, fram till mitten av 90-talet.

Jag minns när man på 80-talet frågade politiker om brottsligheten var högre bland invandrare än s.k. svenskar. Då fick man alltid höra att "nej, så är det inte". Och genom att ignorera de problem som fanns så bidorg dessa till at SKAPA problemen också. De som förnekade problemen är med andra ord DIREKTA SKULDEN till problemet.  Jag frågade t.ex. ministern 1989-1991 Maj-Lis Lööw om detta. Hon sa att "tvärtom är invandrare laglydigare". Jag sa att jag inte var ute efter att lägga någon skuld på invandringen, som jag var (och är) för, men att jag undrade om inte man borde erkänna problemet för att kunna lösa det. Sen frågade jag om inte det var vansinne att asysökande inte fick jobba under de år de sökte asyl och  att högutbildade från utlandet tvingades jobba som spärrvakter och vad det kunde få för konsekvenser. På det svarade hon: "spärrvakter behövs också". (1990)

Tänk på det nästa gång det brinner i Rinkeby. Felet är inte invandrarnas egentligen, utan kärringar som Maj-Lis Lööw och att galna gubbar som Olof Palme, Carl Bildt och Ingvar Carlsson skapat en situation som fört oss hit!

Vad Sverigedemokraterna och de Nationella säger

I min blogg drar jag mig inte för att presentera vad båda säger. Jag tror på metoden att låta folk själva ta ställning. Så först vill jag ge några länkar till olika argument den ena sidan.

Det de pekar fingret på är utan tvekan sant. Men vad beror det på? Låt oss kika på de studier de Nationella brukar hänvisa till.

Studien

Jag citerar migrationsinfo.se:

"Det finns få svenska studier som har jämfört brottsligheten mellan inrikes och utrikes födda. Den senaste är från 2005 och gjordes av Brottsförebyggande rådet. Studien undersökte andel misstänka för brott åren 1997-2001. Under dessa år var andelen misstänkta för något brott 5-10 % bland inrikes födda och 12 % bland de utrikes.Utrikes föddas ställning på arbetsmarknaden och deras generellt sett lägre socioekonomiska nivå, speciellt bland vissa ursprungsgrupper, är enligt forskningen en viktig orsak till viss överrepresentation i brottsregister. Om man kontrollerar för kön, ålder, utbildning och inkomst minskar överrisken för vissa grupper att begå brott – den variabel som har störst betydelse är också förvärvsinkomst.

Utrikes födda har varit överrepresenterade i brottsstatistiken under minst ett kvarts sekel och under denna tid har invandringen till Sverige sett mycket olika ut både när det gäller typ av invandring och från vilka länder invandrarna huvudsakligen kommit ifrån. Det verkar således troligare, menar forskare, att orsaken till överrepresentationen finns att finna i situationen i Sverige och inte i invandrarnas nationalitet.

Grupper från vissa ursprungsområden är mer överrepresenterade än andra. Till exempel så finns en överrepresentation vad gäller misstanke för brott hos personer födda i Nordafrika, övriga Afrika och Västasien om man ser till andelen av dessa grupper i befolkningen. De som dominerar bland de misstänkta utrikes födda är dock nordbor, då personer från Finland, Norge, Danmark och Island utgör ca 5 % av de misstänkta, medan personer från Nordafrika utgör 0,7 %.

Att vissa grupper är överrepresenterade i brottsregistreringen kan förklaras med ett antal olika andra faktorer. Man kan till exempel se att personer som immigrerat innan de börjat skolan begår betydligt färre brott än de som anlänt i skolåldern upp till de senare tonåren. Den senare gruppen är dessutom den grupp som i störst utsträckning är registrerad för brott. Bland samtliga invandrade är den vanligaste invandringsåldern runt 30. Bland personer födda i Afrika och i Europa exklusive EU-länder är det minst vanligt att man invandrat som barn.

Det är 2 gånger högre risk att en person född i utlandet begår brott i förhållande till hela befolkningen enligt studien från 2005 som bygger sina beräkningar på statistik från 1997 till 2001. När man kontrollerar för demografiska fakta som kön, inkomst och utbildning sjunker denna siffra, vilket avspeglar att utrikes födda generellt sett har en lägre socioekonomisk status än inrikes födda...

Som en jämförelse är det till exempel 3,5 gånger vanligare att män är misstänkta för brott än kvinnor och vad gäller grövre brott är den skillnaden ännu större. Vidare, personer vars familj har försörjt sig genom socialbidrag hade 2001 6,1 gånger större risk att begå brott än de som inte haft det. Personer med endast förgymnasial utbildning har 5,7 gånger större risk att begå brott än de som har en eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer.

Siffrorna gäller misstanke om brott och inte vilka som faktiskt också dömts för brott och skulle därför kunna visa på en form av diskriminering då utrikes födda oftare misstänks för brott som sedan läggs ned än inrikes födda. Diskriminering i rättsväsendet verkar främst förekomma i våldtäkts- och narkotikabrott. Vidare kan vittnens stereotypa föreställningar av vissa invandrargrupper göra att dessa grupper blir negativt särbehandlade. Studier har också visat att vittnen med invandrarbakgrund bedöms ha lägre trovärdighet..."

Nota bene!

Det finns mycket mer att skriva om detta. men lägg återigen märke till vad migrationsinfo.se skriver: "Personer vars familj har försörjt sig genom socialbidrag hade 2001 6,1 gånger större risk att begå brott än de som inte haft det. Personer med endast förgymnasial utbildning har 5,7 gånger större risk att begå brott än de som har en eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer." Dessutom spelar det en roll hur gammal man var när man kom och om man kom från kriminell miljö innan man kom hit.

Jag väljer att bara betona detta, från migratinsinfo.se. Det räcker för att man ska förstå, anser jag, att det inte är invandringen som sådan, eller invandrarna som är orsaken till kriminaliteten bland invandrarna, utan POLITIKERNA!

Då frågar jag mig detta.

* Vilken roll spelar det att så många invandrare tvingades och TVINGAS leva på socialbidrag medan de söker asyl och pga den ekonomiska krisen fortsätter att göra det efter de fått asyl?

* Vilken roll spelar utbildningsnivån hos de som invandrat?

Och... Vad skulle hända om man ändrade på detta och betonade vikten av att skaffa jobb direkt och om det FANNS jobb, dvs att man ändrar ekonomisk politik i Sverige helt?

Och... Vad skulle hända om man gav möjligheten, och delvis också de facto kravet, på utbildning för invandrare?

Dvs vad händer om industrin åter skulle skrika på arbestkraft som på 60-taket och man inte gjorde om alla misstag från de åren?

Och vad skulle hända om samhället tydligare sa ifrån att vissa beteenden inte är acceptabla i Sverige, som att hetsa mot yttrandefriheten eller hota konstnärer som gör satirteckningar? Dvs om man använde mer konsekvens och gränssättning?


Det gäller att rikta ilskan åt rätt håll. De partier som styrt Sverige sen 60-talet och de politiker som fattat besluten är orsaken till att kriminaliteten är hög bland invandrarna, inte invandrarna som sådana!


Mer läsning:
Kommentarer
Postat av: Fredrik

Man får väl också komma ihåg hur Sverige hanterat etniska minoriteter förr i tiden. Jag tänker då särskilt på romerna som inte fick (!) gå i skola förrän under 1960-talet och det fanns (in)officiella förhållningsregler för polismyndigheter att fördriva dem om de uppehöll sig för länge i samma kommun. Nu är ju inte läget riktigt lika allvarligt men jag tror vi lurar oss själva om vi tror att polisen är helt objektiv i sitt arbete.För det har ju bland annat Sarnecki, Diesen och andra forskare lyft fram. Polisen fokuserar sitt arbete på utrikes födda. Således blir de utredda oftare och som följd även misstänkta oftare och förekommer därför också oftare i brottsstatistiken.Det finns också en annan, nästan mer skrämmande aspekt, som upptäckts som sticks under stolen med. Nämligen den att när våldtäktsbrott kartlades så visade det sig att när brottsoffret var invandrare och den misstänkte var svensk hördes denne bara i 63% av fallen. När den misstänkte var invandrare och brottsoffret svenskt hördes den misstäntke i 91% av fallen.Även brottsoffer tycks rangordnas olika i rättsväsendet.

2010-06-14 @ 11:57:21
Postat av: Torbjörn Jerlerup

Intressant. Tack Fredrik.Det finns många sådana exempel man kan ta upp som punkterar myterna.De stycken av BRÅ-rapporen som citerats i det forum som är mot invandringen och som jag länkar till, på Bortkopplad.se, innehåller många intressanta saker."BRISTER I MOTTAGANDETDen tredje möjliga förklaringen, som är starkt sammankopplad med de två tidigare, är att mottagandet av invandrarna till Sverige, inte överbryggar deras svårigheter, så som det borde. Utbredda fördomar om invandrargrupper bidrar enligt flera forskare till att myndigheter och olika institutioner ibland utsätter invandrargrupper för en strukturell negativ särbehandling (de los Reyes och Winborg, 2002; Kamali, 2005). Tydligast kommer detta kanske fram i forskningen om invandrarnas situation på arbetsmarknaden (Höglund, 1998; Sidebäck m.fl., 2000; SOU 2001:79). Men fördomar

kan också vara en bidragande förklaring till den allt starkare etniska boendesegregationen. På vissa håll har det gått så långt att utrikes födda familjer, barn och unga knappast alls träffar och talar med personer som inte har utländsk bakgrund. Denna segregation riskerar att öka en vi- och dom-syn, som försvårar invandrarnas möjligheter att integreras i Sverige och känna sig solidariska med det svenska samhället. Särskilt för ungdomar torde dessa faktorer innebära en ökad risk för brottslighet."Det är dessa strukturproblem vi ska angripa anser jag!

Postat av: bloggo

Är det inte bättre att ni ger er ut i verkligheten och ser hur det ser ut? Jag bor själv "mångkulturellt" (i Alby) och var i Rinkeby efter rasupploppen där.Jag röstar på Sverigedemokraterna i höst - givetvis!

2010-06-14 @ 16:03:38
URL: http://bortkopplad.se/bloggo
Postat av: Torbjörn Jerlerup

Jag är ofta i "verkligheten". Det finns stora problem, men det har med politik att göra, inte med invandrarna i förorterna som sådana. Kläm ihop ett par tusen "svenskar" i begränsat utrymme utan jobb och ha som politik att de inte får jobba medan de söker asyl, som det länge varit i Sverige, så får du se.Sverigedemokraterna har rätt i att problemen finns och att man länge försökt dölja dem. Men fel i varför det finns. Det är politiken som är boven!2010-06-14 @ 19:16:25
URL: http://ligator.blogg.se/
Postat av: Pappan

Men är det då inte klokast att frysa invandringen under en period tills vi fått rätsida med de problem vi redan har? En invandrare vågade föreslå detta (han tyckte 10 år till att börja med) och jag fann det tänkvärt.Pappan

2010-06-14 @ 19:57:46
URL: http://murslev.blogspot.com/
Postat av: Torbjörn Jerlerup

Det kan finnas anledning att minska den, men frysa den? Nja, det vore att ge Sverige helt fel inriktning. med det skulle vi antyda att invandring är något negativt för Sverige. Det ogillar jag. Vi måste visa att vi vet hur positivt det är med kulturmöten och att vi vet att vår svenska kultur till största delen byggts upp genom sådana kulturmöten.Det visar vi genom en generös invandringspolitik men också genom att hålla fast vid svenskheten!Anser jag!

2010-06-14 @ 21:13:46
URL: http://ligator.blogg.se/
Postat av: Pappan

Men man kan inte dogmatiskt fastslå att invandring är "bra" eller "dåligt". Det beror ju, som allt annat, på sammanhanget. Det har varit bra. Under assimilationsprincipen. Det är just nu, tills vidare, dåligt. Ronna, Rosengård och Rinkeby utplånar alla argument. Det kan återigen, under andra omständigheter än de för närvarande rådande, komma att bli något bra. Beroende på hur det sköts.Kulturmöten är det ombesörjt för, det tror jag inte vi behöver oroa oss för. Folk reser!Pappan

2010-06-14 @ 22:16:07
URL: http://murslev.blogspot.com/
Postat av: Torbjörn Jerlerup

Du missar att det inte främst är resor som leder till import av utländsk kultur som kan förädla och utveckla vår svenska kultur, det är DIREKTA möten.Vår svenska kultur har formats genom möten med andra kulturer och import av annan kultur. Inte genom att nån suttit på avstånd och kollat i en postorderkatalog, utan genom att folk flyttat hit eller att svenskar flyttat utomlands. Se betydelsen av utlänningarna vid drottning Kristinas hov för svensk folkmusik och svensk folkdans tex.

2010-06-15 @ 09:07:51
URL: http://ligator.blogg.se/
Postat av: Pappan

Men du måste väl i rimlighetens namn kunna se och förnimma skillnaden mellan några hovmusikanter och den massinvasion av låg- eller outbildade kulturfrämlingar vi nu är utsatta för!Detta kan snarast liknas vid den strategi som Sovjetryssland använde i Baltikum, för att utplåna dess särart och därmed kunna införliva dess landområde i ett storsovjetiskt imperium med ambitioner på världsherravälde. En skillnad är att det vi nu bevittnar i vårt eget land är VÄRRE, såtillvida att invasionen inte kommer från en grannkultur, utan från en VILT främmande kultursfär, som inte ens är grannar med våra grannars grannar och alltså saknar minsta beröringspunkt med (och intresse för) det som värdlandet har kultiverat fram under de senaste tusen åren.Detta övergrepp saknar, vad jag vet, motstycke i världshistorien. Det är ett övergrepp på värdlandet och dess kultur och dess befolkning men även på de individer som pumpas in i landet utan att ana vilken vilsen framtid de kommer till. Ty när de uttömt de resurser vi upparbetat, vad skall de då ta sig till? vart skall de då resa? Till USA? Kina lär knappast släppa in dem.Pappan

2010-06-15 @ 09:27:21
URL: http://murslev.blogspot.com/
Postat av: Torbjörn Jerlerup

Det är inte bara elit som invandrat utan även tjänstefolk och många andra. Och behöver man arbetskraft kan man ta in lågutbildade också, det går bra. Bara man ger den möjligheter att utvecklas och utbildas.

2010-06-15 @ 10:23:18
URL: http://ligator.blogg.se/

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback